Algemene voorwaarden; tussen Stichting Gilde Deventer Partij 1 en de afnemer van de beelden uit het Beeldarchief genoemd Partij 2

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden overeenkomst wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Partij 1 (Fotograaf): de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Partij 2 Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden en overeenkomst zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Stichting Gilde Deventer (Fotograaf, eigenaar) Partij 1 en Partij 2 Koper, Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Partij 1 eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door partij 2 gewenste gebruik van het werk. 3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Partij 2 de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 4.2 Indien Partij 1 het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Partij 2 de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2% over het factuurbedrag.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Partij 1 te worden medegedeeld. Partij 1 heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor Partij 2 de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 Partij1 heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door partij 2 om welke reden dan ook, komen voor rekening van partij 2 en zullen door Partij 1 slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door Partij 2 voor akkoord is ondertekend en aan de Partij1 is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door Partij 2 op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Partij 1 recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Partij1.

Auteursrecht foto’s

– Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij Partij 1.

– Het is niet toegestaan foto’s van Partij 1, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.

– Bij het leveren van de foto’s heeft Partij 2 recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.

– Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een aparte licentie is afgegeven

 – Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Partij 1.

– Partij 2 mag de verkregen foto’s voor privégebruik op Sociale Media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijde vermeld te worden: “Foto’s Stichting Gilde Deventer”, naast vermelding van de website: www.gildedeventer.nl

8. Licentie

8.1 Toestemming verkrijgen voor ander gebruik van een gekocht of verkregen Fotografisch werk door Partij 2 wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend door partij 1 in de vorm van een ondertekende licentie.

8.2 Indien omtrent een licentie niets is bepaald zoals in deze algemene voorwaarden, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig eigen gebruik van het door partij 1 geleverde fotografische werk, in ongewijzigde vorm ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Partij 1 en of de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is Partij 2 de Wederpartij niet toegestaan het in deze omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Partij 1.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is Partij 2 de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van partij 1.

9.2 Bij inbreuk komt Partij 1 een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Partij 1 gebruikelijk gehanteerde, commerciële licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van Partij 1 en indien mogelijk de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 Partij 2 de Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Partij 1 en of de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf, partij 1 toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is Partij 2 de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Partij 1, de Fotograaf, gebruikelijk gehanteerde commerciële licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 Partij 1 is jegens Partij 2 de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Partij 1.

11.2 De aansprakelijkheid van Partij 1 is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

12. Rechts- en forumkeuze

12.1 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Partij 1 en Partij 2 de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze overeenkomst bestaat uit 12 artikelen en 3 bladzijden.

Powered by SmugMug Owner Log In